Truy cập

Hôm nay:
85
Hôm qua:
40
Tuần này:
125
Tháng này:
1100
Tất cả:
195149

Định hướng phát triển

Ngày 12/12/2020 16:07:52

Định hướng phát triển xã Vạn Xuân

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; nâng caohiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.Tranh thủ tối đa thời cơ, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; triển khai có hiệu quả việc tích tụ, tập trung đấtđai qui mô lớn, ứng dụng công nghệ, khoa học, kỷ thuật trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại;nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội,thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2020,đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế ( 11chỉ tiêu)

1.1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 46,7 triệu đồng/người/năm trở lên.

1.2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp qui mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 2,0 ha .

1.3. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 2.742,2 tấn/năm.

1.4.Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu năm 2025:

- Cây lúa: diện tích 230 ha/vụ; năng suất đạt 56 tạ/ha; sản lượng 1.288 tấn;

- Cây ngô: diện tích 50 ha; năng suất đạt 54 tạ/ha; sản lượng 270 tấn;

1.5. Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025 trên 30 nghìn con

1.6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025: 32,2 tấn. 1.7. Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn trong 5 năm là 6 doanh nghiệp.

1.8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 10%.

1.9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025 đạt: 10%.

1.10. Tỷ lệ đường giao thôngtrên địa bàn được cứng hóa đến năm 2025: Đạt 94 %.

2. Về văn hoá xã hội (9chỉ tiêu)

2.1. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 1,2%.

2.2. Tỷ lệ hộ nghèogiảm bình quân hàng năm là 0,16%

2.3. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân hàng năm là 0,8%

2.4. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số đến năm 2025 đạt 89,2%.

2.5. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt90%.

2.6. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 98,1%.

2.7. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2025 đạt 82,6%.

2.8. Tỷ lệ làng, thôn, xóm đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh90

3. Về môi trường (2chỉ tiêu).

3.1. Tỷ dân sốnông thônđược sử dụng nướcHVS năm 2025 đạt 100%.

3.2. tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lỷ năm 2025 đạt 100%.

3.3. Tỷ lệ che phủ rừng là: 74,6%

4. Về an ninh trật tự (1 chỉ tiêu).

Tỷ lệ số thôn, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 90%.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

1. Chương trình tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

2. Chương trình xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng theo tiêu chí phường.

3.Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Định hướng phát triển xã Vạn Xuân

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; nâng caohiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.Tranh thủ tối đa thời cơ, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; triển khai có hiệu quả việc tích tụ, tập trung đấtđai qui mô lớn, ứng dụng công nghệ, khoa học, kỷ thuật trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại;nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội,thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2020,đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế ( 11chỉ tiêu)

1.1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 46,7 triệu đồng/người/năm trở lên.

1.2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp qui mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 2,0 ha .

1.3. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm 2.742,2 tấn/năm.

1.4.Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu năm 2025:

- Cây lúa: diện tích 230 ha/vụ; năng suất đạt 56 tạ/ha; sản lượng 1.288 tấn;

- Cây ngô: diện tích 50 ha; năng suất đạt 54 tạ/ha; sản lượng 270 tấn;

1.5. Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025 trên 30 nghìn con

1.6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025: 32,2 tấn. 1.7. Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn trong 5 năm là 6 doanh nghiệp.

1.8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 10%.

1.9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025 đạt: 10%.

1.10. Tỷ lệ đường giao thôngtrên địa bàn được cứng hóa đến năm 2025: Đạt 94 %.

2. Về văn hoá xã hội (9chỉ tiêu)

2.1. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 1,2%.

2.2. Tỷ lệ hộ nghèogiảm bình quân hàng năm là 0,16%

2.3. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân hàng năm là 0,8%

2.4. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số đến năm 2025 đạt 89,2%.

2.5. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt90%.

2.6. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 98,1%.

2.7. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2025 đạt 82,6%.

2.8. Tỷ lệ làng, thôn, xóm đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh90

3. Về môi trường (2chỉ tiêu).

3.1. Tỷ dân sốnông thônđược sử dụng nướcHVS năm 2025 đạt 100%.

3.2. tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lỷ năm 2025 đạt 100%.

3.3. Tỷ lệ che phủ rừng là: 74,6%

4. Về an ninh trật tự (1 chỉ tiêu).

Tỷ lệ số thôn, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 90%.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

1. Chương trình tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

2. Chương trình xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng theo tiêu chí phường.

3.Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.