Hội nghị tổng kết công tác Quốc Phòng, An Ninh năm 2016

Ngày 11/11/2016 08:26:11

Ngày 11/11/2016,UBND xã Vạn Xuân tổ chức hội nghị tổng kết Công tác Quốc Phòng -An Ninh năm 2016