HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy bút danh XYZ viết “Sửa đổi lối làm việc” vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu. Qua thực tiễn đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền còn non

HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy bút danh XYZ viết “Sửa đổi lối làm việc” vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu. Qua thực tiễn đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền còn non

Đăng lúc 6 năm trước · 1011 news.view

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đăng lúc 6 năm trước · 961 news.view